Екип

Екипът на Частно училище „ВЕДА“ работи за развиване на личностния потенциал на всяко дете и ученик, създавайки взаимно доверие между семейството и училището.

 

Всички учители във „ВЕДА“ са с висше образование и доказани професионален опит и качества. Учителите и възпитателите се подбират чрез конкурс, задължителна част от който е провеждане на практическо занимание с децата или учениците. В училище „ВЕДА“ високо се ценят евристичното мислене и нестандартните педагогически идеи и решения.

 

УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

Детска градина

 

В детска градина „ВЕДА“ всяка група има учител по немски език, учител по предметите от задължителната подготовка и помощник-възпитател. Учителите по немски език са специалисти, чийто роден език е немският, или са получили образованието си в Германия. Учителите и помощник-възпитателите са висококвалифицирани и опитни.

 

Основно училище и гимназия

 

Четирима от учителите са автори на учебници и учебни помагала – по немски език, математика, физика и астрономия и география и икономика, а един учител – на 14 учебни помагала по български език и литература от 5. до 12. клас.

 

Учителят по география и икономика е автор на тестове по география и е сътрудник на Министерството на образованието и науката като рецензент на учебници и учебни помагала; а учителят по математика е създал помагало и за следобедните занимания на учениците от 4. клас.

 

Във „ВЕДА“ е въведена система за вътрешноучилищна квалификация на учителите чрез методическите обединения – тази система стимулира младите колеги да продължават своето усъвършенстване.

 

ПЕДИАТЪР И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

 

Педиатърът и медицинските сестри извършват първичните прегледи при приемане на децата в детската градина, както и текущи, и профилактични прегледи на учениците. Те следят за правилното физическо развитие на децата и информират родителите при наличие на някакъв проблем. Лекарят предприема мерки за намаляване на заболеваемостта, като изработва с помощта на диетолог менюто за хранене, одобрено от РИОКОЗ.

 

ПСИХОЛОГ

 

Психологът е в ежедневен непосредствен контакт с децата и учениците. Той присъства по време на игрите и учебните занимания, наблюдава и тестира децата и учениците, следи за правилното им психическо развитие; намесва се в случай на конфликт и при необходимост активно работи с родителите.

 

ЛОГОПЕД

 

В детска градина „ВЕДА“ работи логопед, чиято дейност има диагностичен, консултативен, профилактичен и корекционен характер. Той изследва всички деца в предучилищната възраст и предлага на родителите провеждане на корекционни или профилактични дейности с нуждаещото се дете.

 

ШОФЬОРИ, ОХРАНА, ХИГИЕНИСТИ

 

Шофьорите, охранителите и хигиенистите осигуряват ежедневното придвижване от и до училище, сигурността и хигиената в училището. Те са внимателно подбрани, с доказани качества за работа с деца.