Концепция

Частно основно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“ (ЧОУ „ВЕДА“) е лицензирано през 1998 г. Тук учениците от ранна училищна възраст изучават интензивно немски език, а от 5. клас се включва и английски език.

 

АВТОРСКА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Поради спецификата на детското развитие, педагогическият колектив на ЧОУ „ВЕДА“ е разработил авторска програма, базирана върху учебници за ученици, чийто роден език е немският, като е съобразена с факта, че усвояването на езика е в извънезикова среда. Затова в обучението са включени часове по разговорен немски език с преподавател, чийто роден език е немският; изучаване на предмета „Странознание“; честване на немски празници; извънкласни форми за работа с учениците на немски език.

 

ОТЛИЧНО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК

Крайната цел на обучението е след завършване на 7. клас учениците да владеят немски език на ниво В1 от европейската езикова рамка.

 

За постигане на резултатите се използват разнообразни форми на външно оценяване: изпити, проведени от Гьоте институт; олимпиади и състезания по календара на Министерството на образованието и науката; международни състезания и др. под.

 

ВЪЗПИТАТЕЛЕН МОДЕЛ

Главна предпоставка за отличните резултати от обучението е работещата система за възпитателна работа. Акцентът в нея е поставен върху:

 • формиране на добра ценностна система;
 • взаимно уважение и доверие;
 • зачитане личността на всеки ученик;
 • възпитаване на спокойни, уверени в силите си и способни да отстояват своята позиция личности с лидерски качества;
 • изграждане на умения за работа в екип.

Идеята на образователно-възпитателната концепция на училището е до 7. клас учениците на „ВЕДА“:

 • да придобият трайни знания и умения по учебните предмети от задължителната подготовка;
 • да постигнат по немски език ниво В1 от европейската езикова рамка;
 • да постигнат по английски език ниво А2 – В1 от европейската езикова рамка;
 • да владеят основите на информационните технологии;
 • да имат изградена индивидуална система за учене („научени да учат“);
 • да имат нагласа за непрекъснатост на процеса на учене („учене през целия живот“);
 • да имат изградени ценностна система и индивидуални качества, които ще им позволят по-нататъшно успешно личностно развитие;
 • да придобият умения за работа в екип и способност за добро общуване;
 • да имат активно отношение към съвременните екологични проблеми и да опазват природната среда;
 • да познават родината, нейната история и култура, както и съвременните достижения, с които да се гордеят.

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ЧОУ „ВЕДА“ разполага със самостоятелна училищна сграда в един от най-тихите и спокойни квартали на гр. София – кв. Триъгълника. Сградата се намира на 50 м. от метростанция „Хан Кубрат“ (2. метролиния), в непосредствена близост до обширен парк. В нея са създадени отлични условия за постигане на образователно-възпитателните цели на училището.