Програма

Програмата на Частна целодневна детска градина „ВЕДА“ е уникална. Тя е базирана върху изцяло авторска програма за ранно чуждоезиково обучение и върху утвърдената от Министерството на образованието и науката система „Ръка за ръка“.

 

НАШАТА ЦЕЛ

Целта на работата в Частна детска градина „ВЕДА“ е да формираме познавателна, социална, емоционална, естетическа и двигателна култура у детето. То е поставено в ролята на изследовател с активна действена позиция, която е умело организирана и направлявана от учителя. По този начин ние активно работим за:

 • обогатяване и активизиране на речника на детето;
 • формиране на граматически правилна и свързана реч;
 • полагане основите на математическа култура;
 • интерес към техниката;
 • музикална култура;
 • хармонично физическо развитие.

В частна детска градина „ВЕДА“ възпитаваме децата в самостоятелност, формираме навици за самообслужване и развиваме индивидуалността на всяко дете.

 

РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Ранното чуждоезиково обучение по немски език се провежда изцяло по авторски учебни програми. Целта е детето от най-ранна възраст да бъде в автентична езикова среда, в която по най-естествен начин, в различни ситуации, чрез игри да изучава чуждия език.

 

Програмата ни е изцяло съобразена с възрастовите особености на децата. Не допускаме те да бъдат претоварени и демотивирани. В обучението държим на системност, последователност и приемственост.

 

МАЛКИ ГРУПИ

Групите са с малък брой деца – около 15 деца, което е отлична предпоставка за индивидуален подход към всяко дете. Още с постъпването в детската градина, на всяко дете се създава личен картон за проследяване на развитието му, който се попълва от основния учител, от учителя по чужд език, от психолога, от логопеда и от лекаря. Всички сведения в картона, представят цялостна картина на психо-физическото и интелектуалното развитие на детето.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ

Детска градина „ВЕДА“ предлага и допълнителни занимания:

 • изучаването на българския и немския народен календар е важна част от работата по чужд и по роден език и разширява знанието на децата за културата на двата народа;
 • музикално обучение (на български и на немски език): с децата работят доказани, виосококвалифицирани специалисти, които използват много авторски текстове и музика; на по-големите деца се предлага обучение по пиано;
 • народни песни и танци: провеждат се от хореограф и корепетитор. Сложните неравноделни тактове, богатата мелодика на българската народна музика формират отличен музикален слух, развиват координацията и двигателната култура;
 • модерни танци: заниманията развиват двигателната култура на децата и разширяват музикалното им възпитание;
 • спортни занимания – по избор: художествена гимнастика, фехтовка, футбол, плуване, ски, йога и др.;
 • посещения на театрални постановки и забавни програми;
 • екскурзии, лагери на море и планина.