Прием Документи

ДЕТСКА ГРАДИНА 

 

Яслена група
 1. Копие от акта за раждане на детето.
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в 1-седмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 5. Здравен картон с нанесен имунизационен статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ., бр. 45 от 2005 г.).
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 7. Васерман на един от родителите.
   
2. – 4. група                                              
 1. Копие от акта за раждане на детето.
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в 1-седмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 5. Здравен картон с нанесен имунизационен статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ., бр. 45 от 2005 г.).
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

 

1. клас         
 1. Удостоверение за завършена подготвителна група
 2. Медицински картон
   
2. – 7. клас
 1. Удостоверение за преместване
 2. Характеристика
 3. Медицински картон

 

 

ГИМНАЗИЯ

 

8. клас    
 

Документи за допускане до приемен изпит

 1. Заявление за явяване на изпити по български език и литература и по математика.
 2. Ксерокопие на ученическата книжка със срочните оценки за първия учебен срок.
   
 

Документи за записване

 1. Оригинал на удостоверението за завършен 7. клас.
 2. Оригинал на удостоверението за преместване.
 3. Служебна бележка с резултатите от националното външно оценяване.
 4. Медицински картон.
 5. Копие на акта за раждане.
   
9. – 12. клас              
            Документи за допускане до приемен изпит
 1. Копие на учебния план на училището, от което идва ученикът.
 2. Копие на личния картон на ученика.
 3. Характеристика.
 4. Медицински картон.
  Документи за записване
 1. Оригинал на удостоверението за завършен клас.
 2. Оригинал на удостоверението за преместване.
 3. Медицински картон.
 4. Копие на акта за раждане.